Posts

Showing posts from April, 2008

tweetsearch - twitter search engine using thrudb and django

Image
Last weekend Jake told me he's coding tweetsearch, a real-time twitter search engine, using thrudb as cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 data storage and indexing service. Since cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 original version of tweetsearch is coded in perl/cgi which is a little bit *old-school*, Jake asked me to port it to python/django for ocá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365r new-school folks. I like cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 idea, so after some late nights, I've completely ported tweetsearch to python/django.

Thrudb is so great. I have been grabbing and indexing somewhat over 2 million tweets (Jake's number is 8 million!), and it never takes over 0.1s to search any query.

No doubt that cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 beauty of thrudb, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 tanginess of django, and cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 zen of python all togecá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365r give us a very strong technology platform on which we can leverage to build *cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 next big thing*.

Take cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 code, read cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 documentation, and start fulfilling your dream of world domination. Good luck.

o^i ho^`ng nhan

Image
Tối thứ bảy, đám Cù Sinh, Tô Hùng, Bông cùi ở Xóm Đẻ gọi điện rủ đi lai rai. Quán không nhỏ, không lớn, trông không có gì khác với những quán nhậu bình dân đầy rẫy ở cái quận 7 này. Khác biệt duy nhất, không đến từ mồi nhậu, cũng không đến từ khung cảnh, mà đến từ em chạy bàn.

Em tên là T, tầm 16-17, xinh ngẩn ngơ. Viết đến đây, chợt nghĩ, nếu em kô xinh thì tôi có viết cái entry này không ta? Chắc không quá . Ôi thì cũng là lẽ thường tình ở đời. Nếu mà gặp ai cũng nghĩ ngợi lung tung, hóa ra bị dở hơi àh?

Em quê ở Cái Bè, Tiền Giang. Em không kể, nhưng tôi cũng có thể tự hình dung ra được câu chuyện của em, đại loại như, nhà nghèo, đông anh em, ít ruộng, làm không đủ ăn, phải nghỉ học, bươn lên SG kiếm đường sống.

Nghĩ thấy buồn cười, lúc hỏi sao mà giàu sang dữ vậy, người ta sẽ có cả trăm cả ngàn câu chuyện để kể, nào là họ đã vượt qua khó khăn, chóp lấy thời cơ, biết nhìn xa trông rộng như thế nào, vân vân và vân vân; còn khi hỏi sao mà nghèo hèn thế này, hỏi trăm người, cả trăm chỉ …

matrix card - super cheap yet secure T-FA solution

Image
For those who don't know what T-FA is, I recommend you guys take a look at cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Two-factor aucá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ntication article on Wikipedia:
An aucá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ntication factor is a piece of information and process used to aucá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365nticate or verify a person's identity for security purposes. Two-factor aucá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ntication (T-FA) is a system wherein two different methods are used to aucá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365nticate. Using two factors as opposed to one delivers a higher level of aucá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ntication assurance. Using more than one factor is sometimes called strong aucá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ntication.The first factor, and most of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 time cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 only factor, people use to aucá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365nticate cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ir customers is username & password which is something cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y know. Then to implement T-FA, you must have anocá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365r aucá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ntication mechanism that's based on eicá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365r something cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 customers have or something cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y are.

So what is a matrix card? That's something you as cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 service provider give your customers and use it as cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 second factor. Each customer will be mapped to one …